RODO

KROSNO 20 maja 2018 r.   Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – zwanej także RODO − informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA „DELI” ŁUKASZ DELIMATA  z siedzibą w Krośnie przy ulicy Podkarpacka 2B.
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez administratora w celu:
  a.  wykonania umowy jaką Pani/Pan zawarł z administratorem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  b. realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  c. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. Pani/Pana dane osobowe będziemy udostępniać jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne.
 4. Pani/Pana dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym skutecznie można dochodzić roszczeń związane z tą umową, a ponadto przez okres wynikający z obowiązujących przepisów z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości. Dane pozyskane na podstawie zgody przechowujemy do czasu jej wycofania, nie dłużej niż przez okres 6 lat.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu (jeśli na podstawie RODO one przysługują), co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne – prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 6. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 7. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

Dojazd od ulicy Podkarpackiej z drogi krajowej 28 od strony drogi w kierunku SANOK i od drogi w kierunku JASŁO.        → pobierz MAPĘ